Pole architekci logo

Specyfikacja

Dom Baby Jagi

Wolno stojący parterowy budynek rekreacji indywidualnej przeznaczony do okresowego wypoczynku.

Ilość kondygnacji nadziemnych 1 + antresola
Powierzchnia użytkowa* 27,11 m²
Powierzchnia zabudowy* 27,73 m²
Powierzchnia całkowita* 27,73 m²
Wysokość budynku do kalenicy ** 5,39 m
Długość zabudowy 5,27 m
Szerokość zabudowy 5,27 m
Kubatura brutto* 131 m³
Poziom parteru budynku min. 0,48 m n.p.t.
Minimalne wymiary działki 13,5 m x 13,5 m

*powierzchnie są obliczane w/g PN-ISO 9836:1997, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Z 2013 poz. 762)
** – wysokość budynku jest wyznaczana od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do górnej powierzchni najwyżej położonego stropu, łącznie z grubością izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej, bądź do najwyżej położonego punktu stropodachu lub konstrukcji przykrycia budynku znajdującego się bezpośrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi

 

DOM – WARIANT 28 m2 Podstawy

1. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH I TARASU

NUMER POMIESZCZENIE POWIERZCHNIA [m2]
0.01 SALON Z ANEKSEM 16,04
0.02 ŁAZIENKA 1,50
0.03 ANTRESOLA 9,57
SUMA POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH 27,11

 

NUMER POMIESZCZENIE POWIERZCHNIA [m2]
0.04 TARAS 13,57

2. TECHNOLOGIA I KONSTRUKCJA

Główna konstrukcja ścian Ramy drewniane
Strop na antresoli Drewniany
Ściany zewnętrzne Konstrukcja szkieletowa
Konstrukcja dachu drewniany krokwiowy (kąt nachylenia 37°)
Oparcie budynku stopy żelbetowe zbrojone
Wykończenie ścian zewnętrznych Deski drewniane
Wykończenie dachu Deski drewniane
Wykończenie tarasu Deski drewniane
Ogrzewanie Grzejniki elektryczne/piec kominkowy wolnostojący
Termoizolacyjność Zgodnie z aktualnymi warunkami technicznymi

3. HARMONOGRAM REALIZACJI INWESTYCJI

 1. Weryfikacja działki, potwierdzenie możliwości przeprowadzenia zgłoszenia budowy lub konieczności uzyskania pozwolenia na budowę.

  Inwestor w celu wstępnej weryfikacji przekazuje wykonawcy informację dotyczące działki:

  • – jednostka ewidencyjna,
  • – numer ewidencyjny, obręb, powierzchnia, długość i szerokość,
  • – informację czy teren działki objęty jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub czy działka posiada decyzję o warunkach zabudowy)
 2. Dostarczenie dokumentacji badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną.
  • Inwestor na swój koszt zleca wykonanie dokumentacji badań podłoża gruntowego, wyniki badań przedstawia wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia standardowych warunków gruntowych zgodnych z dokumentacją projektową. W przypadku gdy warunki gruntowe są skomplikowane wykonawca weryfikuje sposób posadowienia budynku oraz kosztorys.
 3. Podpisanie umowy
  • Podpisanie umowy następuje po weryfikacji działki (punkt 3.1) oraz po weryfikacji badań podłoża gruntowego (punkt 3.2)
 4. Dokonanie zgłoszenia lub złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę
  1. Zgłoszenie

   Po stronie inwestora:

   • – złożenie wniosku zgłoszenia budowy
   • – oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
   • – dostarczenie mapy zasadniczej lub mapy do celów projektowych

   Po stronie wykonawcy:

   • – projekt zagospodarowania działki lub terenu
   • – szkice i rysunki
   • – opis
   • – wykonawca służy pomocą i doświadczeniem w przeprowadzeniu zgłoszenia
  2. Pozwolenie na budowę

   Po stronie inwestora:

   • – oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
   • – dostarczenie mapy do celów projektowych

   Po stronie wykonawcy:

   • – złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę
   • – opracowanie kompletnego projektu budowlanego stanowiącego podstawę do wydania Decyzji o pozwoleniu na budowę

   oferta na przygotowanie projektu budowlanego zostanie przygotowana na podstawie osobnej umowy pomiędzy inwestorem i wykonawcą.

 5. Wykonanie robót budowlanych polegających na wybudowaniu budynku na podstawie Dokumentacji Projektowej
  • Budynek zostanie wykonany w standardzie określonym w załączniku do umowy, wykonawca ma prawo zlecać wykonanie Robót podwykonawcą, zakres robót określa kosztorys załączony do umowy.
 6. Przekazania budynku inwestorowi odbiory
  • Strony przystępują do odbioru końcowego Robót w terminie 3 dni od zgłoszenia w formie dokumentowej przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

4. STANDARD WYKONANIA

Oferta obejmuje kompleksową usługę budowy całorocznego domu rekreacji indywidualnej „Dom Baby Jagi” wraz z pomocą uzyskania zgłoszenia budowy lub uzyskania pozwolenia na budowę. Oferta obejmuje budowę obiektu w stanie deweloperskim wraz z elementami wykończenia wyszczególnionymi w załączniku do umowy.

Zakres robót budowlanych i wykończeniowych:

 • – Roboty ziemne
 • – Wykonanie fundamentów
 • – Wykonanie drewnianej konstrukcji budynku
 • – Wykonanie izolacji i okładziny zewnętrznej ścian
 • – Wykonanie izolacji i okładziny zewnętrznej dachu
 • – Wykończenie podłóg
 • – Wykończenie sufitów
 • – Wykonanie ścian działowych
 • – Wykonanie schodów wewnętrznych
 • – Montaż stolarki okiennej
 • – Wykonanie wrót zewnętrznych
 • – Wykonanie tarasu
 • – Wykonanie wewnętrznych instalacji sanitarnych
 • – Wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych
 • – Wykonanie instalacji odgromowej

5. WYNAGRODZENIE DLA WYKONAWCY HARMONOGRAM PŁATNOŚCI

30% zaliczka na materiały
30% zakończona konstrukcja budynku
20% stan surowy otwarty
20% roboty wykończeniowe (z oknem)