Pole architekci logo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

 1. DEFINICJE
  Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

  1. Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego, które wyraźnie się do niego odwołują i stanowią jego integralną część;
  2. Polityka Prywatności – dokument znajdujący się pod adresem internetowym: dombabyjagi.pl wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego, które wyraźnie się do niego odwołują i stanowią jego integralną część;
  3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93);
  4. Prawo Budowlane– ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414);
  5. Ustawa o Prawach Autorskich i Prawach Pokrewnych – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83);
  6. Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827);
  7. Serwis – powiązany funkcjonalnie zbiór stron internetowych umieszczonych pod adresem internetowym: dombabyjagi.pl zawierający bazę danych ofert gotowych projektów architektonicznych, dodatkowe funkcje i bezpłatne usługi dostępne w Serwisie;
  8. Właściciel Serwisu – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym to podmiotem jest spółka pod firmą POLE ARCHITEKCI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Aleje Ujazdowskie 16 lok. 60, 00-478 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000507258, NIP: 6443507089, REGON: 243552381;
  9. Użytkownik – osoba uzyskująca dostęp i korzystająca z Serwisu;
  10. Funkcjonalności Serwisu – rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną w Serwisie;
  11. Umowa o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu – umowa zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem Serwisu o korzystanie z Funkcjonalności Serwisu;
  12. Projekt – dokumentacja projektowa opisana w Załączniku nr 1 do Regulaminu pod nazwą „Dokumentacja Projektowa”;
  13. Sprzedawca – spółka pod firmą POLE ARCHITEKCI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Aleje Ujazdowskie 16 lok. 60, 00-478 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000507258, NIP: 6443507089, REGON: 243552381, dane kontaktowe: Aleje Ujazdowskie 16 lok. 60, 00-478 Warszawa lub adres e-mail: dombabyjagi@polearchitekci.pl;
  14. Konsument – osoba fizyczna zawierająca Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  15. Klient – Konsument, osoba fizyczna zawierająca Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zawierająca Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą;
  16. Umowa Sprzedaży lub Umowa– Umowa sprzedaży Projektu, na podstawie której Klient nabywa 1 (słownie: jeden) komplet, składający się z 2 (słownie: dwóch) części: części I – projekt architektoniczno-budowlany w 4 (słownie: czterech) egzemplarzach w wersji papierowej oraz części II  – opracowanie przygotowane do zgłoszenia robót budowalnych niewymagających pozwolenia na budowę; w ten sposób uzyskuje prawo, o którym mowa art. 61 Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych do zastosowania tego Projektu do 1 (słownie: jednej) budowy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania Serwisu.
  2. Zakres regulacji Regulaminu obejmuje:
   1. zasady sprzedaży gotowych projektów architektoniczno-budowlanych;
   2. zasady korzystania z dodatkowych funkcji i bezpłatnych usług Serwisu, jeśli takie zostaną oferowane przez Serwis.
  3. Prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu oraz Właściciela Serwisu określają w sposób wyłączny postanowienia niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności oraz przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  4. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu, zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Akceptacja jego warunków stanowi wiążącą zgodę Użytkownika na świadczenie mu usług przez Właściciela Serwisu na zasadach w nim przewidzianych.
  5. Warunkiem niezbędnym do korzystania z Serwisu jest akceptacja przez Użytkownika wszystkich postanowień zawartych w treści niniejszego Regulaminu. W formularzu zamówienia oraz formularzu kontaktowym dostępnych w Serwisie wymagane jest złożenie oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności, przez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru opcji.
 3. WYMAGANIA TECHNICZNE
  1. Techniczne warunki korzystania z Serwisu, mają znaczenie dla poprawności jego funkcjonowania, prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej, a także dla bezpieczeństwa danych Użytkownika.
  2. Każdy z Użytkowników powinien stosować się do poniższych warunków i wytycznych, a wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w sposób odmienny (umyślnie lub nieumyślnie), dokonywane są na jego wyłączną odpowiedzialność.
  3. Do prawidłowego działania Serwisu, niezbędne jest:
  4. posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów sieci Internet wyposażonego w system operacyjny;
  5. posiadanie prawidłowo zainstalowanej przeglądarki internetowej;
  6. posiadanie konta poczty elektronicznej.
  7. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie urządzenia, systemu operacyjnego lub przeglądarki Użytkownika, w tym w szczególności wszelkich rozszerzeń, dodatków i programów zainstalowanych w systemie operacyjnym lub przeglądarce Użytkownika.
  8. Zmiana wymogów co do warunków technicznych niezbędnych do korzystania z Funkcjonalności Serwisu nie stanowi zmiany Regulaminu w przypadku, gdy nie prowadzi do ograniczenia dotychczasowych Funkcjonalności Serwisu.
  9. Właściciel Serwisu podejmuje wszelkie niezbędne starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu pod względem technicznym. W związku z tym, że Serwis jest sukcesywnie udoskonalany istnieje możliwość występowania chwilowych przerw w jego działaniu.
  10. Właściciel Serwisu nieustannie podejmuje czynności, aby dostarczać Użytkownikowi Funkcjonalności Serwisu bez żadnych wad. Mimo dołożenia wszelkich możliwych starań Właściciel Serwisu nie gwarantuje, że informacje i dane zawarte w Serwisie są wolne od uchybień i błędów, które nie mogą być jednak podstawą do roszczeń.
  11. Właściciel Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich, za których działania nie ponosi odpowiedzialności. Ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy Konsumentów.
 4. ZASTRZEŻENIA PRAWNE, ZAPEWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  1. Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane w ramach Serwisu są chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych, prawami do baz danych lub innymi prawami własności intelektualnej.
  2. Zabronione jest kopiowanie, rozpowszechnienie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści i zdjęć z Serwisu za wyjątkiem przypadków, gdy Właściciel Serwisu wyraził na to pisemną zgodę lub takie korzystanie odbywa się w granicach dozwolonego użytku określonego przepisami Ustawy o Prawach Autorskich i Prawach Pokrewnych.
  3. Serwisu nie można używać inaczej niż do celów osobistych i niekomercyjnych. Właściciel Serwisu zabrania używania jakichkolwiek zautomatyzowanych systemów lub oprogramowania do pozyskiwania danych z tej strony do celów komercyjnych (tzw. „screen scraping”), a także udostępniania lub obsługiwania łączy do niniejszej witryny bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Właściciela Serwisu.
  4. W przypadku jakiegokolwiek nieupoważnionego korzystania z Serwisu, Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich niezbędnych działań, w tym wystąpienia na drogę sądową, W przypadku uzyskania przez Właściciela Serwisu informacji o naruszeniach praw do informacji, danych i materiałów Właściciel Serwisu jest uprawniony do wezwania Użytkownika do usunięcia skutków naruszeń na koszt Użytkownika.
  5. Użytkownik zobowiązuje się naprawić szkody wyrządzone Serwisowi i zwolnić Serwis z jakichkolwiek roszczeń lub żądań łącznie z uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej wysuwanymi przez osoby trzecie, które wynikają bezpośrednio z naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub jakichkolwiek praw osób trzecich.
  6. Autorzy Projektu, zgodnie z Ustawą o Prawach Autorskich i Prawach Pokrewnych, zachowują pełnię praw i jakiekolwiek inne wykorzystanie tego projektu od przeznaczonego, bez ich zgody jest zabronione. Wykorzystywanie Projektu w celach komercyjnych lub reklamowych bez zgody i wiedzy autorów grozi konsekwencjami prawnymi.
  7. Właściciel Serwisu dołoży wszelkich starań, aby zapewnić aktualność oferty oraz zgodność treści Projektów ze zdjęciami/wizualizacjami przedstawionymi w ofercie Serwisu, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej.
  8. Właściciel zastrzega sobie prawo do stałego udoskonalania Projektów prezentowanych w ofercie, dlatego też mogą wystąpić niewielkie różnice pomiędzy projektami prezentowanymi w Serwisie, a ich dokumentacją techniczną.
  9. Właściciel Serwisu nie odpowiada za skutki uzyskania loginu i hasła Użytkownika przez osoby nieupoważnione.
  10. Właściciel Serwisu nie odpowiada za dane osobowe pozwalające na identyfikację ujawnione samodzielnie przez Użytkownika w Serwisie.
  11. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków do Serwisu bez zgody Użytkownika. Postanowienie nie dotyczy Konsumentów.
  12. Informacje znajdujące się w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o projektach architektonicznych, podane w Serwisie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  13. Ceny i koszty dostawy podane na stronach Serwisu, są cenami brutto (zawierają podatek VAT) oraz są wyrażone są w złotych polskich.
  14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Projektów znajdujących się w ofercie. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych Projektów z oferty. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 5. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG FUNKCJONALNOŚCI SERWISU
  1. Za dzień zawarcia Umowy o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu uznaje się dzień, w którym Użytkownik rozpocznie faktyczne korzystanie z Serwisu.
  2. Umowa o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu zostaje zawarta na czas nieokreślony. Użytkownik będący Konsumentem, na zasadach określonych w Ustawie o Prawach Konsumenta może odstąpić od Umowy o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia jej zawarcia – zgodnie z art. 27 Ustawy o Prawach Konsumenta. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie na adres: POLE ARCHITEKCI sp. z o.o. sp. k., Aleje Ujazdowskie 16 lok. 60, 00-478 Warszawa lub adres e-mail: dombabyjagi@polearchitekci.pl oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od Umowy o świadczenie Usług Funkcjonalności Serwisu przez Użytkownika na zasadach określonych w niniejszym ustępie, w/w umowę uważa się za niezawartą. W takim przypadku konto Użytkownika Serwisu (jeśli zostało założone) będzie bezzwłocznie usunięte przez Właściciela Serwisu.
 6. UMOWA SPRZEDAŻY PROJEKTU
  1. Serwis zawiera bazę Projektów na sprzedaż.
  2. Projekt dostarczany w ramach zamówienia obejmuje dokumenty, których szczegółową listę zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, które są konieczne do podjęcia stosownych działań w zakresie  Projektu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi w chwili nabycia Projektu przepisami polskiego Prawa Budowlanego.
  3. Do podjęcia budowy na podstawie Projektu konieczne jest dokonanie adaptacji Projektu przez architekta adaptującego celem dostosowania Projektu do konkretnych warunków terenu (gruntu), na jakim budowa będzie realizowana, jak również wymagań inwestora oraz uzyskanie wymaganych prawem decyzji administracyjnych.
  4. Adaptacja Projektu powinna zostać zlecona samodzielnie przez Klienta jako nabywcy Projektu i Klient ponosi jej pełny koszt. Klient samodzielnie występuje w celu uzyskania wymaganych decyzji administracyjnych koniecznych do zrealizowania Projektu (budowy domu). Zgoda na adaptacje Projektu przez architekta adaptującego udzielana jest przez uprawnionego architekta bezpośrednio w zakupionym Projekcie.
  5. W celu nabycia Projektu należy złożyć zamówienie. Zamówienie można złożyć korzystając z przycisku „kup” przy wybranym przez Klienta Projekcie w Serwisie.
  1. Złożenie zamówienia przez Klienta nie jest jednoznaczne z zawarciem Umowy nawet, jeżeli Klient dokonał wpłaty. Klient wypełniając formularz zamówienia dostępny w Serwisie składa do Sprzedawcy propozycję zawarcia Umowy Sprzedaży, którą to propozycję Sprzedawca może zaakceptować, lub odrzucić. Sprzedawca może wysłać potwierdzenie otrzymania zamówienia jednak nie jest ono jednoznaczne z akceptacją propozycji zawarcia Umowy Sprzedaży przez Sprzedawcę.
  2. Do zawarcia Umowy Sprzedaży Projektu dochodzi z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Serwis w formie wiadomości e-mail wysyłanej na adres mailowy podany przez Klienta w zamówieniu.
  3. Zapłata za Projekt może nastąpić w formie przedpłaty przelewem bankowym na rachunek bankowy wskazany w Serwisie, przelewem tradycyjnym lub za pośrednictwem PayU.
  4. Klient dokonuje wyboru formy płatności w Serwisie. W przypadku wyboru formy płatności w formie przedpłaty przelewem tradycyjnym Klient winien dokonać wpłaty w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia złożenia zamówienia. Rozliczenia transakcji za pośrednictwem PayU natychmiastowo za pośrednictwem zewnętrznego operatora płatności wskazanego w ust. 10 poniżej.
  5. Usługi dotyczące PayU świadczy PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, 60-166 Poznań, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, NIP: 7792308495, REGON 300523444, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: https://www.payu.pl/.
  6. Wysyłka Projektu następuje maksymalnie w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy w przypadku dokonania płatności zgodnie z ust. 10-11 powyżej.
  7. Projekt przysyłany jest do nabywcy Projektu za pośrednictwem poczty polskiej lub firmy kurierskiej, z zastrzeżeniem ust. 13 poniżej:
   1. Klient dokonuje wyboru formy dostarczenia Projektu w formularzu składania zamówienia, gdzie jednocześnie informowany jest o kosztach wybranej formy i terminach dostarczenia;
   2. koszt dostarczenia Projektu pokrywa Klient, chyba że Sprzedawca zastrzeże inaczej.
  8. Koszty dostawy dotyczą wysyłki na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku wysyłki poza teren Rzeczpospolitej Polskiej, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem przed realizacją zamówienia, aby ustalić indywidualnie koszt wysyłki.
  9. Nabycie Projektu obejmuje prawo zastosowania go tylko do 1 (słownie: jednej budowy) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z art. 61 Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych.
 7. RĘKOJMIA ZA WADY FIZYCZNE I PRAWNE
  1. Projekty oferowane w Serwisie są wolne od wad fizycznych i prawnych.
  2. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Projektu w zakresie określonym przepisami Kodeksu Cywilnego.
  3. Sprzedawca nie odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Projektu wobec Klienta nie będącego Konsumentem.
  4. Ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia Projektu przechodzi na Konsumenta w momencie wydania mu Projektu przez Sprzedawcę lub działającego na jego rzecz przewoźnika. Jeżeli Konsument samodzielnie określił przewoźnika Projektu, a Sprzedawca nie miał na to wpływu, ryzyko to przechodzi na Konsumenta w chwili wydania Projektu temu przewoźnikowi.
  5. Po otrzymaniu Projektu zaleca się sprawdzenie przez Konsumenta stanu dostarczonej przesyłki w obecności przewoźnika, w szczególności czy jest on kompletny oraz czy nie jest uszkodzony. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń Projektu lub też innych nieprawidłowości Projektu zaleca się sporządzenie protokołu szkody. Niesporządzenie protokołu szkody przez Konsumenta nie wyklucza ani nie wstrzymuje rozpoznania ewentualnej reklamacji, jednakże może utrudnić Konsumentowi udowodnienie istnienia uszkodzeń w momencie doręczenia przesyłki.
  6. Reklamacji Projektu Konsument dokonuje poprzez zawiadomienie Sprzedawcy o stwierdzeniu wady fizycznej lub prawnej Projektu.
  7. Konsument traci uprawnienia do złożenia reklamacji, jeżeli przed upływem 1 (słownie: jednego) roku od stwierdzenia wady Projektu, nie później jednak niż przed upływem 2 (słownie: dwóch) lat od wydania rzeczy Konsumentowi, nie zawiadomi o tym Sprzedawcy.
  8. Reklamacja może być złożona w formie pisemnej na adres: POLE ARCHITEKCI sp. z o.o. sp. k., Aleje Ujazdowskie 16 lok. 60, 00-478 Warszawa lub za pośrednictwem e-mail: dombabyjagi@polearchitekci.pl. Wzór formularza stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
  9. Do reklamowanego Projektu zaleca się dołączyć dowód zakupu lub jego kopię co ułatwia rozpatrzenie reklamacji. Niedołączenie dowodu zakupu lub jego kopii nie wstrzymuje jednak procedury reklamacyjnej.
  10. Jeżeli Projekt ma wadę, Konsument może:
   1. żądać wymiany Projektu na wolny od wad, albo
   2. żądać usunięcia wady, albo
   3. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, albo
   4. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
  11. Konsument nie może złożyć oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy przypadku, gdy Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni wadliwy Projekt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Projekt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Projektu na wolny od wad lub usunięcia wady.
  12. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Projektu na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady. Uprawnienie to nie przysługuje, gdy doprowadzenie projektu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
  13. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Projektu jest nieistotna.
  14. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta wymiany Projektu na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego Projektu w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.
  15. W przypadku, gdy Konsument realizując swe uprawnienia z rękojmi za wady fizyczne lub prawne Projektu domaga się wymiany Projektu lub odstępuje od umowy dostarczenie reklamowanego Projektu do Sprzedawcy odbywa się przez Konsumenta, ale na koszt Sprzedawcy. Reklamowany Projekt należy wówczas odesłać na adres Sprzedawcy. W sytuacji, gdy Konsument żąda usunięcia wady Projektu albo obniżenia ceny nie ma obowiązku dostarczenia reklamowanego Projektu do Sprzedawcy. W tym wypadku Konsument powinien reklamowany Projekt udostępnić w miejscu w którym się ona znajduje oraz poinformować o tym fakcie Sprzedawcę w celu terminu odbioru reklamowanego Projektu.
  16. Sprzedawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia jej złożenia.
  17. Odpowiedzi na reklamację Sprzedawca udziela według własnego uznania:
   1. pisemnie na adres reklamującego,
   2. drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej.
  18. Konsument posiada również możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczenia, w tym:
   1. drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową, dostępnej na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/,
   2. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
   3. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,
   4. skorzystania z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  19. Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedany Projekt oraz nie realizuje usług posprzedażowych.
 8. REKLAMACJA USŁUG SERWISU
  1. Użytkownik może złożyć reklamację z tytułu usług Serwisu, jeżeli usługi Serwisu przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Właściciela Serwisu lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
  2. Reklamacja usług Serwisu powinna zawierać:
   1. dane pozwalające na identyfikację Użytkownika,
   2. temat reklamacji oraz okres, którego reklamacja dotyczy,
   3. okoliczności uzasadniające reklamację,
   4. podpis Użytkownika – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
  3. Jeżeli reklamacja nie spełnia warunków formalnych, o których wyżej mowa, Właściciel serwisu wzywa Użytkownika do jej uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 (słownie: siedem) dni wraz z pouczeniem, iż w przypadku braku uzupełnienia w oznaczonym terminie reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania.
  4. Właściciel Serwisu może pozostawić reklamację bez rozpoznania, jeżeli:
   1. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej w Regulaminie, załącznikach lub dodatkach. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownego dokumentu,
   2. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej uprzednio w odpowiedzi na poprzednie zgłoszenie reklamacyjne danego Użytkownika. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownej korespondencji,
   3. reklamacja pochodzi od osoby trzeciej, która nie posiada stosownego upoważnienia lub pełnomocnictwa.
   4. zostanie złożona po upływie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia ujawnienia się przyczyn reklamacji, chyba że przepisy powszechnie obowiązującego prawa znajdujące zastosowanie do usług Serwisu przewidują dłuższy termin na złożenie reklamacji, wówczas zastosowanie ma ów dłuższy termin.
  5. O skorzystaniu z prawa do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania Właściciel Serwisu poinformuje niezwłocznie Użytkownika.
  6. Reklamacje kierowane do Właściciela Serwisu, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Właściciel Serwisu będą przekazywane przez Właściciela Serwisu niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, które jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.
  7. Właściciel Serwisu rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia jej złożenia.
  8. Odpowiedzi na reklamację udziela według własnego uznania:
   1. pisemnie na adres reklamującego,
   2. drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej.
  9. Konsument posiada również możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczenia, w tym:
   1. drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową, dostępnej na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/,
   2. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu,
   3. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Właścicielem Serwisu,
   4. skorzystania z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 9. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY
  1. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży jako umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (słownie: czternastu) dni.
  2. Termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, o którym mowa w ust. 1 powyżej rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
  3. Odstąpienie może zostać zrealizowane poprzez przekazanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia do Sprzedawcy przed upływem terminu 14 (słownie: czternastu) dni, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
  4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przekazane pisemnie na adres: Aleje Ujazdowskie 16 lok. 60, 00-478 Warszawa lub za pośrednictwem e-mail: dombabyjagi@polearchitekci.pl. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik 3 do niniejszego Regulaminu.
  5. W razie odstąpienia od umowy przez Konsumenta Umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań wobec Sprzedawcy. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca potwierdził jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
  6. Projekt zakupiony przez Konsumenta ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Projektu. Zwracany przez Konsumenta Projekt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Jeżeli jest to możliwe Projekt powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Bezpośrednie koszty zwrotu Projektu do Właściciela Serwisu ponosi Konsument.
  7. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Projektu jak i pozostałych towarów i usług przyznanych lub zakupionych przez Konsumenta w związku z zakupem Projektu, wynikające z korzystania w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Projektu.
  8. Konsument jest zobowiązany dokonać zwrotu Projektu jak i pozostałych towarów i usług przyznanych lub zakupionych przez Konsumenta w związku z zakupem Projektu niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie Projektu Sprzedawcy przed jego upływem.
  9. Jeżeli w ramach zawartej Umowy Sprzedaży Konsument dokonał dodatkowo transakcji obejmującej zakup towarów lub zamówienie usług innych niż Projekt, odstępując od umowy, według własnego uznania, zwraca Sprzedawcy wszystkie towary i usługi zamówione w związku z zakupem Projektu lub też odstępuje od Umowy Sprzedaży w części. Jeśli Konsument odstępuje od Umowy Sprzedaży w części wówczas zobowiązany jest to zwrotu wszelkich rabatów, upustów, nagród oraz innych korzyści przyznanych Konsumentowi w związku z zakupem Projektu. Każdorazowo odstępując od Umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu nagród, rabatów, upustów i innych korzyści przyznanych Konsumentowi w związku z zakupem Projektu. Wartości rabatów, upustów i innych korzyści przyznanych Konsumentowi w związku z zakupem Projektu, na skutek zwrotu Projektu zostanie potrącona z płatności podlegających zwrotowi na rzecz Konsumenta.
  10. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, jeżeli jakiekolwiek płatności zostały dokonane przez Konsumenta ich zwrot nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania stosownego oświadczenia Konsumenta przez Sprzedawcę tym samym kanałem, którym Konsument dokonał płatności, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inną formę zwrotu płatności. W każdym przypadku Konsument nie ponosi kosztów zwrotu płatności. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych przez Konsumenta do chwili otrzymania Projektu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  11. Koszty dostarczenia Projektu podlegają zwrotowi Konsumentowi jedynie do wysokości kosztu najtańszego zwykłego sposobu oferowanego przez Sprzedawcę. Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z wyboru przez Konsumenta innego sposobu dostarczenia ponosi Konsument.
  12. W przypadku gdy Klient jest przedsiębiorcą prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległości nie przysługuje.
  13. Wskutek zwrotu Projektu architektonicznego Użytkownik traci prawo jego zastosowania w jakiejkolwiek części.
  14. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, w przypadku towarów wyprodukowanych według specyfikacji Konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (Projekty na specjalnie zamówienie, niestandardowe).
 10. ZMIANA REGULAMINU
  1. Zmiana Regulaminu jest możliwa wyłącznie z ważnej przyczyny, w szczególności wobec zmiany obowiązujących przepisów prawnych, decyzji sądu lub właściwego organu, w sposób umożliwiający Użytkownikom uprzednie zapoznanie się i wyrażenie zgody albo rezygnację z dalszego korzystania z usług Serwisu lub oświadczenie o korzystaniu z Serwisu na zasadach dotychczasowych.
  2. Właściciel Serwisu publikuje zmiany Regulaminu, załączników lub dodatków na stronach internetowych Serwisu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie udostępniona nie później niż na 14 (słownie: czternaście) dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
  3. Z chwilą publikacji zmian Regulaminu, załączników lub dodatków w Internecie wszelkie wcześniejsze postanowienia w tym zakresie tracą moc, a w ich miejsce obowiązują postanowienia nowe, chyba że dalsze postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią inaczej.
  4. Dotychczasowi Użytkownicy mają prawo odmówić zgody na wprowadzenie nowych postanowień w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dokonania zawiadomienia. Przy czym zawiadomienie uznaje się za dokonane skutecznie także w przypadku, gdy Użytkownik nie zapoznał się z informacją o zmianie z powodu odwiedzenia Serwisu, braku logowania na Koncie (jeśli zostało założone) lub innych niezależnych od Właściciela Serwisu przyczyn.
  5. Odmowa zgody na wprowadzenie nowych postanowień powinna być złożona Właścicielowi Serwisu pisemnie na adres: Aleje Ujazdowskie 16 lok. 60, 00-478 Warszawa lub za pośrednictwem e-mail: dombabyjagi@polearchitekci.pl. W takim przypadku konto Użytkownika Serwisu (jeśli zostało założone) będzie bezzwłocznie usunięte przez Właściciela Serwisu.
  6. Jeżeli Użytkownik nie złoży odmowy w wyznaczonym terminie i formie przyjmuje się, że wyraził zgodę na zmianę lub dodanie nowych postanowień Regulaminu.
  7. Nie wymaga zmiany niniejszego Regulaminu wprowadzanie przez Właściciela Serwisu promocji, konkursów oraz dodatkowych usług, których szczegółowe zasady i warunki określane będą każdorazowo w Załącznikach do Regulaminu.
  8. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie takich zmian.
  9. Załączniki:


  Załącznik Nr 1 do Regulaminu

  Dokumentacja projektu

  Projekt przygotowany jest 2 (słownie: dwóch) częściach:

  CZĘŚĆ I – PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

  4 (SŁOWNIE: CZTERY) EGZEMPLARZE W WERSJI PAPIEROWEJ ZŁOŻONE DO FORMATU A4

  KOMPLETNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA – 4 (SŁOWNIE: CZTERY) EGZEMPLARZE

  KAŻDY EGZEMPLARZ PROJEKTU CZĘŚCI I ZAWIERA:

  – PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

  – PROJEKT KONSTRUKCYJNY

  – PROJEKT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI WOD-KAN

  – PROJEKT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I ODGROMOWEJ

  CZĘŚĆ II – OPRACOWANIE PRZYGOTOWANE DO ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH NIEWYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ

  1 (SŁOWNIE: JEDEN) EGZEMPLARZ W WERSJI PAPIEROWEJ ZŁOŻONY DO FORMATU A4


  Załącznik Nr 2 do Regulaminu

  FORMULARZ REKLAMACJI

  Ja, ……………………………………………….., zamieszkała/y pod adresem ………………………………………………………………………………………………….. niniejszym zgłaszam reklamację projektu architektoniczno-budowlanego o nazwie …………………………………………………, który zakupiłam/em dnia…………………. Zarzucam, że projekt architektoniczno-budowlany posiada następujące wady: ………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………(proszę wymienić i opisać wady projektu).

  Na tej podstawie żądam*:

  – wymiany projektu na wolny od wad

  – usunięcia wady

  – obniżenia ceny (proszę podać wartość)

  – odstępuję od umowy.

   

  …………………………………………….

  (Data i czytelny podpis)


  Załącznik Nr 3 do Regulaminu

  FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  Ja, ……………………………………………….., zamieszkała/y pod adresem ………………………………………………………………………………………………….. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży projektu architektoniczno-budowlanego o nazwie …………………………………………………, który zakupiłam/em dnia…………………. na podstawie dokumentu (nr faktury ………………………………………………………………)

  …………………………………………….

  (Data i czytelny podpis)